zmień miasto

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu - WSF, WrocławZostań filologiem atrakcyjnym na rynku pracy!

O Uczelni

Misją Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu jest kształcenie nowoczesnych filologów. Uczelnia kładzie nacisk na dogłębne opanowanie języka oraz wyposaża studentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne. Jednym z priorytetów uczelni jest współpraca międzynarodowa oraz silna integracja i wymiana doświadczeń ze środowiskiem akademickim w Polsce, w Europie i na świecie.

Jako jedyni w Polsce możemy poszczycić się jednoczesnym uzyskaniem najwyższej, wyróżniającej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz certyfikatów jakościowych Komisji Europejskiej: ECTS Label i Diploma Supplement Label, które są wyrazem wysokiej oceny współpracy międzynarodowej, transparentności działań oraz sprawnej i przyjaznej administracji.

WSF we Wrocławiu jest uczelnią specjalizującą się w językach obcych. Posiadamy uprawnienia do kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Stu­dia licen­cjac­kie

Wy­bie­rając wyjątko­we stu­dia licen­cjac­kie w WSF masz pew­ność, że po ich ukończe­niu będziesz wyróżniał się na ryn­ku pra­cy.

 • Stu­diu­jesz w jedynej pol­skiej uczel­ni fi­lologicz­nej wyróżnio­nej przez Polską Ko­misję Akredytacyjną
 • Zo­staniesz nowocze­snym fi­lologiem z głową pełną po­mysłów
 • Twój pro­gram stu­diów będzie spójny i prze­myślany, a Ty będziesz miał bar­dzo duży wpływ na jego ksz­tałt
 • Wy­bie­rzesz naj­cie­kawszą dla sie­bie specja­lizację za­wodową - z łatwością znaj­dziesz dobrą pracę
 • Na­bie­rzesz pew­ności sie­bie w zdobywaniu wie­dzy i w pra­cy oraz w życiu.

Oferujemy Ci możliwość stu­dio­wania fi­lologii kon­ty­nuacyj­nych - an­glisty­ki, ameryka­nisty­ki i ger­ma­nisty­ki oraz fi­lologii od pod­staw – anglistyki, ger­ma­nisty­ki, hi­spa­nisty­ki i italia­nisty­ki. Cie­ka­wym ro­z­wiąza­niem jest również op­cja Język+Język, czyli stu­dia dwujęzycz­ne.

Więcej in­for­ma­cji znaj­dziesz tu­taj

Stu­dia ma­gister­skie

Masz licen­cjat do­wol­nego kie­run­ku? Zdobądź dy­plom ma­gistra fi­lologii, który po­zwoli Ci wyróżnić się pew­nym spoj­rze­niem w przyszłość i otwar­tością na świat.

 • Fi­lologicz­ne stu­dia ma­gister­skie to pełen wach­larz możliwości. Zo­stań kimś więcej - wyróżnij się!
 • Twoja pra­ca ma­gister­ska po­może ro­z­winąć Twoje za­in­tereso­wania badaw­cze. Po­możemy Ci w tym!
 • Twoja wyjątko­wo sze­ro­ka wie­dza i wyróżniające umiejętności otworzą przed Tobą każde drz­wi.
 • Ukończysz stu­dia w jedynej pol­skiej uczel­ni fi­lologicz­nej, która otrzymała wyróżniającą ocenę Pol­skiej Ko­mi­sji Akredytacyj­nej.

W Wyższej Sz­ko­le Fi­lologicz­nej we Wrocławiu możesz stu­dio­wać trzy języki na stu­diach ma­gister­skich: an­giel­ski na fi­lologii an­giel­skiej, nie­miec­ki na fi­lologii ger­mańskiej oraz hisz­pański na fi­lologii hisz­pańskiej.

Więcej in­for­ma­cji znaj­dziesz tu­taj

Jak zostać studentem WSF we Wrocławiu?

 • Zarejestruj się na www.wsf.edu.pl/rekrutacja
 • Zdecyduj, co wybierasz: Jaka filologia? Jaki język dodatkowy? Jaka specjalizacja? Kliknij ulubione!
 • Zapisz się on-line! Zrobiłeś właśnie pierwszy krok!
 • Tylko trzy kroki i jesteś studentem. Nasz Dział Rekrutacji zaopiekuje się Tobą!
 • Rejestracja nie kosztuje Cię nic!
 • „Do it now!”. Będziesz miał większe możliwości wyboru Twoich zajęć, grup czy seminarium.

Dlaczego warto studiować w WSF we Wrocławiu?

 • Kształcimy nowoczesnych filologów, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie. Dyplom WSF sprawi, że będziesz rozchwytywanym kandydatem na rynku pracy.
 • Atrakcyjnie nauczamy - co rok unowocześniamy i uaktualniamy programy studiów. Rzetelna wiedza, którą u nas zdobędziesz stanie się Twoim atutem w każdej dziedzinie życia.
 • U nas otrzymasz edukację spójną i przemyślaną, nie rozpraszamy naszego potencjału na niezwiązane ze sobą kierunki. Uwaga, jaką poświęcą Ci prowadzący, spowoduje, że nabierzesz pewności siebie i w zdobywaniu wiedzy, i w życiu.
 • Nasza kadra to wybitni specjaliści związani z WSF niemal od początku jej istnienia. Wiesz, że przekażą Ci swoją wiedzę z zaangażowaniem i pasją.
 • Otrzymaliśmy wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która potwierdza najwyższą jakość kształcenia studentów. Masz gwarancję najwyższej jakości nauczania.
 • Proponujemy wiele specjalizacji, spośród których wybierzesz tę najbardziej zgodną z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Jako absolwent WSF z łatwością znajdziesz pracę w ciekawym zawodzie!
 • Prężnie rozwijamy ścisłe kontakty z zagranicą, dzięki czemu coraz więcej studentów wyjeżdża na międzynarodowe staże i stypendia. Staniesz się nowoczesnym obywatelem świata.
 • Wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania informatyczne dla Twojej i naszej wygody. E-dziekanat i e-learning zaoszczędzą Twój czas.
 • Jesteśmy transparentni - dowiesz się o nas wszystkiego z naszego informatora i z naszej www. Jako nasz student będziesz mieć dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, a studiowanie u nas odbędzie się bez niespodzianek.
 • A poza tym mamy siedzibę w mieście, w którym dorośli nadal wierzą w krasnoludki, spotkasz więc we Wrocławiu ludzi z wyobraźnią i fantazją!

Czy potrzebujesz więcej powodów, by dołączyć do nas!

Więcej informacji na stronie: www.wsf.edu.pl

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama