zmień miasto

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "HORYZONT" - WWSIS, WrocławUCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM !

Zasady rekrutacji

REKTUTACJA 2018-2019 TRWA!

 
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ ONLINE:

http://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/formularz-zgloszeniowy-rekrutacja-on-line

 

Wymagane dokumenty

Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

Kandydaci na studia winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty:

 

 • kwestionariusz osobowy –wzór do pobrania lub z dziekanatu
 • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem (*) do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu (*)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania,załącznik, lub z dziekanatu

(*) istnieje możliwość dostarczenia w późniejszym terminie.

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie)

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy –wzór do pobranialub z dziekanatu
 • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę na kierunek Informatyka uwzględniającą czesne stopniowane w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik1, i załącznik2,
 • umowę na kierunek Informatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik1, i załącznik2,
 • umowa na studia I stopnia finansowane z UE - dwie specjalności, w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik,
 • umowę na kierunek Bioinformatyka w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik, lub z dziekanatu,
 • umowę na kierunek Bioinformatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik,
 • umowę na kierunek Automatyka i Robotyka w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik, lub z dziekanatu,
 • umowę na kierunek Automatyka i Robotyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik,

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz atrakcyjne kursy i szkolenia.

Godziny otwarcia Dziekanatu

 

Rekrutacja on-line

Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line

Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz

Krok 3: Wpłać wpisowe na konto Uczelni

Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).

Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392

Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.

Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 4: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej).

Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont", ul. ks. Marcina Lutra 4 (poprzednio ul. Wejherowska28), 54-239 Wrocław

z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka".

Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.

W przypadku problemów z otwarciem plików dokumentów zawartych na tej stronie należy pobrać program do podglądu plików formatu PDF, np. Foxit Reader.

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama