Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "HORYZONT" - WWSIS, Wrocław

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM !
Adres: ul. ks. Marcina Lutra 4 , 54-239 Wrocław

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty rekrutacja 2020/2021

Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)
Kandydaci na studia winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • umowę w dwóch egzemplarzach, załącznik do umowy oraz oświadczenie RODO

Uwaga!
Dla naszych absolwentów obniżone czesne!

Studia pierwszego stopnia (licencjackie oraz inżynierskie)
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału kompletu dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy
  • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • umowę na wybrany  kierunek w dwóch egzemplarzach, załączniki oraz oświadczenie RODO

Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem https://horyzont.eu/wroclaw/kandydaci/rekrutacja

Rekrutacja on-line

Krok 1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Krok 2: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej)

Krok 3: Wpłać wpisowe na konto uczelni (100 zł, dla absolwentów 0 zł)

Kwota musi być zgodna z podaną na stronie głównej WWSIS – w razie wątpliwości decyduje data dokonania przelewu.

Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392

Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej.

Do opłat czesnego każdy student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 4: Dostarcz wymagane dokumenty

Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich wyjątkowa. Dbając o Państwa bezpieczeństwo, zapraszamy do składania dokumentów poprzez pocztę/kurierem lub skrzynkę podawczą. Obecnie nie możemy się z Państwem spotkać osobiście, jednak mamy nadzieję, że niedługo mury naszej uczelni znów będą otwarte.

Wyślij komplet ww. dokumentów listem poleconym (zalecamy priorytetowy) albo kurierem na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” ul. ks. Marcina Lutra 4, 54-239 Wrocław

z dopiskiem „Rekrutacja – nazwa kierunku studiów”, np. „Rekrutacja – Informatyka”.

lub skorzystaj ze skrzynki podawczej.

Skrzynka podawcza jest dostępna w godzinach pracy uczelni, tj. od poniedziałku do soboty między 8.30 a 15:30.

Po włożeniu dokumentów do skrzynki należy niezwłocznie wysłać na adres dziekanat@horyzont.eu informację zawierającą spis zostawionych dokumentów wraz z godziną ich złożenia. W ciągu 5 dni roboczych przekażemy odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem odbioru. Dopiero wówczas dokumenty będą uznane za dostarczone.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w przypadku kolejki.

Krok 5: Oczekuj na kontakt pracownika działu rekrutacji

Pracownik działu rekrutacji przeanalizuje wszystkie złożone dokumenty i będzie z Państwem w stałym kontakcie.

Prosimy się nie martwić, jeśli zabraknie jakiegokolwiek dokumentu, zostaną Państwo o tym poinformowani i będzie czas na ich uzupełnienie.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście