Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "HORYZONT" - WWSIS, Wrocław

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM !
Adres: ul. ks. Marcina Lutra 4 , 54-239 Wrocław

Stypendia

Formy pomocy        
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku akademickim na podstawie dochodu za rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku. Jego wysokość zależy od średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Stypendium dostępne jest dla wszystkich studentów, a zasady jego obliczania dla nich.   
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał mu studiowanie.

 

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen albo ma osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymać z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni.

 

4. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów.

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności z powodu: kradzieży, powodzi, pożaru, ciężkiej choroby studenta lub jego dziecka, śmierci najbliższego członka rodziny (rodzica, rodzeństwa, współmałżonka, dziecka), utraty pracy przez studenta bądź członka jego rodziny. 
Wymienione wyżej stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście