zmień miasto

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - UPWr, WrocławNauki przyrodnicze to kierunki przyszłości!

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych, a na kierunku architektura krajobrazu dodatkowo z egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego.


Wyniki podaje się w punktach przeliczanych według następującego wzoru:

LP = 0,2 x JO + 0,2 x JP + PW

dla wszystkich kierunków studiów z wyjątkiem weterynarii i architektury krajobrazu

LP = 0,2 JO + 0,2 x JP + PW + Rys dla architektury krajobrazu

LP = B+C  dla weterynarii

gdzie:

LP – liczba punktów

JO – liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka obcego

JP – liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego

PW – liczba punktów z egzaminu pisemnego z przedmiotu wybranego

Rys – liczba punktów z egzaminu z rysunku

B – liczba punktów z egzaminu pisemnego z biologii na poziomie rozszerzonym

C – liczba punków z egzaminu pisemnego z chemii na poziomie rozszerzonym

  • Na kierunkach: agrobiznes, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji

przedmioty rekrutacyjne to: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie

  • Na kierunkach: bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, zootechnika, żywienie człowieka

przedmioty rekrutacyjne to: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie

  • Na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa

przedmioty rekrutacyjne to: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyki i astronomii, matematyki

  • Na kierunku: gospodarka przestrzenna przedmioty rekrutacyjne to:

język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: geografii, matematyki

  • Na kierunku: architektura krajobrazu przedmioty rekrutacyjne to:

język polski, język obcy, rysunek odręczny (egzamin wstępny) oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, matematyki

  • Na kierunku: weterynaria przedmioty rekrutacyjne to:

biologia i chemia (tylko na poziomie rozszerzonym)

 

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama