zmień miasto

Papieski Wydział Teologiczny - PWT, WrocławZrozum abyś uwierzył, uwierz abyś zrozumiał

NOWOŚĆ na PWT

 

Serdecznie zapraszamy do studiowania na nowym kierunku: PEDAGOGIKA!

Forma studiów

Stacjonarne trzyletnie studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Uzyskane kwalifikacje – licencjat pedagogiki

Co dają studia pedagogiczne na PWT?

 • zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej oraz historyczno-filozoficznej, warunkującej rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także umożliwiającej kształtowanie własnego rozwoju zawodowego jako pedagog;
 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz komunikowania społecznego, a także udoskonalania swoich kompetencji w zakresie profesjonalnego działania;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych umożliwiających właściwą współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i instytucjami przedstawicielami innych zawodów, a także prowadzenie i aktywizowanie grup zadaniowych w zakresie podejmowanych działań;
 • nabywanie umiejętności z zakresu metodologii i metodyki pedagogicznej umożliwiających prowadzenie obserwacji, analizy i sporządzania wniosków, formułowania diagnozy oraz planu pracy;
 • uczestnictwo w rozbudowanym systemie praktyk zawodowych w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych i zdobywanie doświadczenia pedagogicznego;
 • możliwość wyboru zgodnego z zainteresowaniami specjalistycznego modułu kształcenia;
 • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia (np. kontynuacja kształcenia w ramach magisterskich studiów stacjonarnych II stopnia z filozofii na PWT).

 

Po pierwszym roku studiów (po zaliczeniu dwóch semestrów) student wybiera dodatkowo jeden z następujących modułów kształcenia specjalistycznego:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  Przygotowuje do pracy w charakterze pedagogów w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w klubach środowiskowych i świetlicach, (dla dzieci i seniorów) organizacjach pozarządowych i samorządowych realizujących zadania edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze. Daje również możliwość pracy w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, wychowawcy bursy, internatu, kuratora sądowego w poradniach i ośrodkach odwykowych, w prywatnych i kościelnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 • pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
  Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonania zawodu nauczyciela w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, a także nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.
 • pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną
  Daje możliwość podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Absolwent posiada umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie pracy m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie). 

Rekrutacja dla wszystkich kierunków 
od 1 czerwca do 30 września 2013 r.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 
1 sierpnia, 2 września, 30 września

Warunki rekrutacji: http://www.pwt.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=472%253Apedagogika&catid=72%253Arekrutacja&Itemid=109

FB dlaMaturzysty.pl reklama